Adam Bławicki

Adam Bławicki – saksofonista, kompozytor, aranżer, absolwent Akademii Muzycznej we
Wrocławiu im. Karola Lipińskiego w klasie saksofonu jazzowego dr Janusza Brycha.
Urodzony w Głuchołazach, w woj. opolskim. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 13 lat,
wybierając naukę gry na klarnecie w PSM I st. w Głuchołazach pod okiem mgr Henryka Weznera,
po czym kontynuował naukę w PSM II st. w Nysie w klasie klarnetu mgr Henryka Weznera.
Od początku swojej nauki uczestniczył w Wakacyjnym Kursie Big-bandowym w Nysie,
gdzie kształcił się pod okiem wybitnych muzyków – Piotra Wojtasika, Macieja Sikały czy Grzegorza
Nagórskiego. Po ukończeniu I LO „Carolinum” w Nysie, przerwał naukę w PSM II st. w Nysie, na
rzecz studiów na AM im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w klasie saksofonu jazzowego,
jednego z najwybitniejszych muzyków w Polsce, dr Macieja Sikały, gdzie uczył się przez rok. W
2012 roku rozpoczął studia na AM we Wrocławiu.
Wielokrotnie zapraszany do udziału w polsko-niemieckich warsztatach młodzieżowych
organizowanych przez miasta: Konin i Wolfentbuttel, gdzie miał okazje rozwijać swoje umiejętności
jako side-man pod okiem wspaniałych profesorów: Bernarda Mergner oraz Wolf Kerchek. Na
jednej z edycji warsztatów, orkiestra wykonywała autorski utwór saksofonisty – „W ferworze
oczekiwań”. Saksofonista od wielu lat jest zapraszany na Jazz Camping „Kalatówki”, gdzie zbiera
się co roku „śmietanka” polskich muzyków jazzowych. Brał też udział w dużym festiwalu „Eklektik
Session” organizowanym we Wrocławiu, gdzie miał okazję zagrać ze światową gwiazdą Jojo
Mayerem.
Na codzień współpracuje z Grubsonem i zespołem The Sanepid, Teatrem Muzycznym
Capitol we Wrocławiu, klubem jazzowym Vertigo Jazz Club and Restaurant oraz z wieloma
artystami ze sceny jazzowej i rozrywkowej.
Nagrał szereg albumów: Akustycz(nie)zupełnie – Grubson; „Live in Hipnoza” – EABS;
„Trzepak” – Chojnacki/Miguła Contemplations; “Ideal” Joao De Sousa; „Variety Moods” Creartive
solutions; DVD Live z NOSPR – Big band Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu. Wielokrotny uczestnik i laureat festiwali jazzowych: Krokus Jazz Festiwal, Blue Note
Jazz Competition, Jazz Nad Odrą, Sopot Jazz Festiwal.
Muzyk współpracował w swojej karierze z wieloma muzykami i zespołami, a
najważniejszymi byli: Piotr Wojtasik, Grzegorz Nagórski, Krystyna Prońko, Jojo Meyer, & Nerve,
EABS, Bartosz Pernal Orchestra, Raz Dwa Trzy, Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Kayah,
Organek, Beata Kozidrak, Abradab, Joka, Krzysztof Zalewski, Lemon, Mrozu, Marika, Marcelina,
Gooral, Paulina Przybysz, Jarecki, Dj BRK, Kasia Stankiewicz, Natalia Lubrano, Asteya Dec,
L.U.C. & Rebel Babel, orkiestra Teatru Muzycznego Capitol.

Adam Bławicki – saxophone, clarinet and flute player, composer, arranger, graduate of the Music
Academy in Wroclaw, Poland.
Born in Głuchołazy, in the province Opole. He began his musical education at the age of
13, choosing to learn the clarinet at the State Music School of the 1st degree in Głuchołazy under
the supervision of Henryk Wezner, MA, and then he continued his education at the State Music
School of the 2nd degree in Nysa in the clarinet class of Henryk Wezner.
From the beginning of his studies, he participated in the Summer Big Band Course in Nysa,
where he studied under the supervision of outstanding musicians – Piotr Wojtasik, Maciej Sikała
and Grzegorz Nagórski. After graduating from the 1st High School „Carolinum” in Nysa, he
interrupted his studies at the Secondary State Music School in Nysa, to study at the Academy of
Music in Bydgoszcz, in the jazz saxophone class of one of the most outstanding musicians in
Poland, Dr. Maciej Sikała, where he studied for a year. In 2012, he began studies at the Academy
of Music in Wrocław.
He was repeatedly invited to participate in Polish-German youth workshops organized by
the cities of Konin and Wolfentbuttel, where he had the opportunity to develop his skills as a sideman
under the supervision of great professors: Bernard Mergner and Wolf Kerchek. During one of
the workshops, the orchestra performed an original piece by the saxophonist – „In the heat of
expectations”. For many years, the saxophonist has been invited to Jazz Camping „Kalatówki”,
where the „cream” of Polish jazz musicians gathers every year. He also took part in the large
festival „Eklektik Session” organized in Wrocław, where he had the opportunity to play with the
world star Jojo Mayer.
On a daily basis, he collaborates with Grubson and The Sanepid band, the Capitol Musical
Theater in Wrocław, the Vertigo Jazz Club and Restaurant jazz club, and many artists from the jazz
and entertainment scene.
He has recorded a number of albums: Akustycz(nie)zupełnie – Grubson; „Live in Hipnoza” –
EABS; „Trzepak” – Chojnacki / Miguła Contemplations; „Ideal” Joao De Sousa; „Variety Moods”
Creartive solutions; DVD Live from NOSPR – Big band of Music Academy in Wrocław. Multiple
participant and winner of jazz festivals: Krokus Jazz Festival, Blue Note Jazz Competition, Jazz
Nad Odrą, Sopot Jazz Festival.
The musician has collaborated in his career with many musicians and bands, the most
important being: Piotr Wojtasik, Grzegorz Nagórski, Krystyna Prońko, Jojo Meyer, & Nerve, EABS,
Bartosz Pernal Orchestra, Raz Dwa Trzy, Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Kayah, Organek,
Beata Kozidrak, Abradab, Joka, Krzysztof Zalewski, Lemon, Mrozu, Marika, Marcelina, Gooral,
Paulina Przybysz, Jarecki, Dj BRK, Kasia Stankiewicz, Natalia Lubrano, Asteya Dec, LUC & Rebel
Babel, the orchestra of the Capitol Music Theater.