Regulamin

Konkurs odbędzie się 17-19 listopada 2017 r.

Regulamin Konkursu Nowa Nadzieja Jazzu 2017

 1. Charakter przeglądu jest otwarty. Mogą w nim brać udział soliści (instrumentaliści lub wokaliści), którzy nie przekroczyli 30 roku życia do pierwszego dnia rozpoczęcia festiwalu czyli do dnia 17 listopada 2017 r.
 2. Każdy z uczestników w ramach konkursu prezentuje program składający się z 2 utworów o łącznym czasie nieprzekraczającym 15 min.
 3. Organizatorzy sugerują by przynajmniej jeden utwór zaczerpnięty był z kanonu standardów muzyki jazzowej – opracowanie ich może być dowolne.
 4. Organizatorzy zapewniają sekcję akompaniującą – w składzie: Kamil Zawiślak – fortepian; Damian Kostka – kontrabas; Luis Mora Matus (Chile) – perkusja.
  Dla potrzeb sekcji, minimum na 14 dni przed Konkursem, Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć zapis nutowy prezentowanych utworów.
 5. Uczestnik zobowiązany jest przynajmniej jeden utwór ze swojego programu wykonać z sekcją zatrudnioną przez organizatorów Novum Jazz Festival.
 6. Formularz zgłoszenia do przeglądu należy nadsyłać do dnia 3 listopada 2017 r. (włącznie) na adres:

Mirosław Dziewa, Radio Nadzieja, ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża

lub podpisany skan na adres mailowy: mirekdziewa@wp.pl

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • informację umożliwiającą nawiązanie kontaktu bezpośredniego organizatorów z uczestnikiem dla potrzeb przeglądu – korzystając z formatki Formularza Zgłoszeniowego,
 • krótką informację o uczestniku (notkę biograficzną) wraz ze zdjęciem w formacie elektronicznym JPG lub BMP, w rozmiarze minimalnym 500 x 329 pix dla potrzeb publikacji materiałów o Konkursie,
 • zapis nutowy zgłaszanych utworów konkursowych na potrzeby sekcji akompaniującej (Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć zapis nutowy prezentowanych utworów. MINIMUM na 14 dni przed Konkursem).
 • materiał dźwiękowy zawierający minimum dwa utwory, (niekoniecznie te, które zostały zgłoszone do Konkursu) wykonywane przez Uczestnika konkursu solo lub z zespołem,
 • materiał ten może pochodzić z rejestracji w warunkach domowych, w studio nagraniowym lub z koncertu,
 • nagrany materiał należy przesłać pocztą elektroniczną w formacie mp3 lub pocztą tradycyjną na płycie CD.
 1. Każdy z zakwalifikowanych Uczestników zostanie poinformowany o kwalifikacji do finału konkursu oraz o programie prób i przesłuchań na około 7 dni przed jego terminem.
 2. Koszty związane z przyjazdem, noclegiem i wyżywieniem każdy Uczestnik konkursu ponosi we własnym zakresie. Organizatorzy, na prośbę zakwalifikowanych do przeglądu Uczestników, przekażą posiadane informacje o miejscach noclegowych (w tym także finansowanych przez organizatorów).
 3. Wykonawców oceniać będzie profesjonalne jury: Enzo Lanzo (Włochy) – przewodniczący, András Dés (Węgry), Tomáš Liška (Czechy), Efe Turumtay (Turcja), Nikola Zarić (Serbia), Adela Konop, Alicja Serowik, Maciej Afanasjew, Michał Jan Ciesielski, Andrzej Józefów, Michał Kapczuk, Jerzy Stelmaszczuk, Przemek Strączek, Karol Szymanowski, Mirosław Dziewa.
 4. Nagrody dla Laureatów konkursu:
 • Minimalna pula nagród planowana jest na 5 tysięcy złotych.
 • Laureat pierwszej nagrody DODATKOWO zostanie zaproszony na koncert w ramach JAZZtrzębie Festival w Jastrzębiu-Zdroju, który odbędzie się w dniach 26-30 kwietnia 2018 r.
 • Jury zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do marketingowego, na potrzeby promocji konkursu „Nowa Nadzieja Jazzu” oraz festiwalu Novum Jazz Festival, wykorzystania materiałów zarejestrowanych w czasie trwania konkursu np. w audycjach radiowych, serwisie internetowym, publikacjach, itp.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu na Nową Nadzieję Jazzu przewidziane jest podczas koncertu zamykającego Festiwal – w niedzielę 19 listopada 2017 r. Zdobywca najwyższej nagrody otrzyma ją na scenie i po otrzymaniu nagrody zobowiązany jest wykonać przed publicznością jeden lub dwa utwory.
 3. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres: mirekdziewa@wp.pl lub drogą telefoniczną: +48 608 661 960

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA NOVUM JAZZ FESTIVAL 2017 (.doc)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA NOVUM JAZZ FESTIVAL 2017 (.pdf)

 

Rules of the Nowa Nadzieja Jazzu 2017 contest.

The competition will take place on November 17-19, 2017.

 

1. This is an open contest for solists (instrumentalists/ vocallists) who are not over 30 years old until the first day of this contest- to 17th of November 2017.

2. Each contestant presents two pieces with a Total duration no more than 15 minutes.

3. We sugest that at least one piece be the jazz standard in any arrangement.

4. We provide the accompanying section- Kamil Zawadzki- piano, Damian Kostka- contrabass, Luis Mora Matus (Chile)- drums.

The contestant is obliged to provide the notes- deadline: 14 days before the contest.

The contestant is obliged to perform at least one piece with the contest accompanying section.

The application form must be submitted by November 3, 2017 (inclusive) to:

Mirosław Dziewa, Radio Nadzieja, ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża

Or signed scan to mirekdziewa@wp.pl

7. The application should contain

 • Contact infromation of the participant – use a form from the application form.
 • Short bio with a photo in JPG or BMP, size: 500×329 pix- to publish materials about the Contest.
 • Notation of pieces for the accompaniment section (Participants are obliged to provide the notation MINIMUM 14 days before the Competition) .
 • Audio material containing at least two pieces, (not necessarily those that have been submitted to the Contest) performed by a solo contestant or with a band,
 • This material may come from home recording, recording studio or concert,
 • Recorded material should be sent by e-mail in mp3 format or by regular mail on a CD.

8. Each qualified participant will be informed about the qualification for the final of the competition and rehearsal program approximately 7 days before the deadline.

9. Costs related to the arrival, lodging and meals of each contestant shall be covered by the Participant. The organizers, at the request of the participant, will provide information about accommodation facilities (including those sponsored by the organizers).

10. The jury: Enzo Lanzo (Italy) – president of the jury, András Dés (Hungary), Tomáš Liška (Czech Republic), Efe Turumtay (Turkey), Nikola Zarić (Serbia), Adela Konop, Alicja Serowik, Maciej Afanasjew, Michał Jan Ciesielski, Andrzej Józefów, Michał Kapczuk, Jerzy Stelmaszczuk, Przemek Strączek, Karol Szymanowski, Mirosław Dziewa.

11. Prizes for winners

 • The minimum prize pool is planned for PLN 5,000.

The winner of the first prize will be invited to a concert at the JAZZtrzebie Festival in Jastrzębie-Zdrój, which will take place on 26-30 April 2018.

* The jury reserves the right to split the prizes.

12. The Organizer reserves the right to promote the „New Hope Jazz” competition and the Novum Jazz Festival, using the materials registered during the competition such as radio broadcasts, internet service, publications, etc.

13. The announcement of the results of the New Hope Jazz Competition is scheduled for the closing of the Festival on Sunday, 19 November 2017. The highest award winner will receive it on stage and after receiving the award, is obliged to perform one or two pieces in front of the audience.

14. For any questions regarding the competition please contact: mirekdziewa@wp.pl or by phone: +48 608 661 960 or visit www.jazz.radionadzieja.pl

Application form_Novum_Jazz_Festival_ENG(.pdf)